Reklamační řád
 • Ing. Lenka Krausová, sídlem v Do Říčan 329, 19011 Praha 9, identifikační číslo 13105612 (dále jen „prodávající“), subjekt vedený v živnostenském rejstříku vedeném Úřadem městské části Praha 21.

1.

Úvodní ustanovení

 • Reklamační řád upravuje postup při uplatňování práv a povinností vyplývajících z těch právních norem, které stanovují obecnou odpovědnost podnikatelského subjektu Ing. Lenka Krausová jako prodávajícího (dále jen „prodávající“) při prodeji výrobku na internetu na straně jedné a fyzických osob a právnických osob, které výrobek v obchodě kupují, na straně druhé.

2.

Definice pojmů

 • Reklamace – právní úkon, kterým jsou uplatňována práva kupujících vyplývajících z odpovědnosti prodávajícího za vady prodaného výrobku. Reklamační řízení - postup prodávajícího, ve kterém rozhoduje o vyřízení reklamace kupujících podle obecně závazných právních předpisů a tohoto reklamačního řádu. Kupující – fyzická nebo právnická osoba, která si od prodávajícího v některé jeho provozovně zakoupila výrobek nabízený prodávajícím. Výrobek – veškeré věci nabízené prodávajícím na internetu zájemcům – potencionálním kupujícím. Prodej výrobků – činnost, jejímž předmětem je realizace kupní smlouvy (písemné nebo ústní) mezi prodávajícím a kupujícím o nabytí vlastnického práva kupujícím k předmětu koupě, zaplacení kupní ceny a převzetí předmětu koupě kupujícím. Vada výrobku - vlastnost výrobku (včetně dokladů nutných pro užívání výrobku), která je v rozporu s kupní smlouvou, zejména pokud výrobek nemá jakost a užitné vlastnosti, které si strany ujednaly nebo které prodávající nebo výrobce nebo jeho zástupce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu výrobku a na základě reklamy jimi prováděné; nebo se nehodí k účelu ke kterému se výrobek tohoto druhu obvykle používá; pokud výrobek nevyhovuje požadavkům právních předpisů. Nižší cena výrobků – cena nižší, než je obvyklá cena bezvadné věci, za kterou se prodává vadný výrobek, u kterého vada nebrání užívat výrobek k určenému účelu.

3.

Rozsah odpovědnosti prodávajícího, záruční doba

 • Prodávající odpovídá za vady výrobku, které má výrobek při převzetí kupujícím; projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí, má se za to, že výrobek byl vadný již při převzetí, neodporuje-li to povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. V případě, že výrobek má vady, má kupující právo požadovat i výměnu za výrobek bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené; není-li to možné, může kupující odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na výměnu za nový výrobek má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže výrobek řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad; v takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. Prodávající však může vždy vyměnit reklamovaný výrobek za nový výrobek bez vad. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na výměnu za nového výrobku , může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nový výrobek bez vad, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době. To neplatí, pokud kupující před převzetím výrobku o vadě věděl nebo vadu sám způsobil. U věcí prodávaných za nižší cenu neodpovídá prodávající za vady, pro které byla sjednána nižší cena. Na vady výrobku poskytuje na nový (nepoužitý) výrobek prodávající záruku za jakost v trvání 24 měsíců ode dne převzetí výrobku kupujícím. Je-li na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít, skončí záruční doba uplynutím této doby.

4.

Způsob, místo a lhůty pro uplatnění reklamace

 • Kupující uplatňuje reklamaci v záruční době tak, že prokáže, že mu náleží právo uplatnit reklamaci, zejména doloží datum koupě, a to buď předložením prodejního dokladu nebo jiným věrohodným způsobem. Reklamace se uplatňuje v místě, kde byl výrobek zakoupen. Reklamace se uplatňuje osobně a v případech, kdy by osobním uplatněním reklamace vznikly kupujícímu zvýšené výdaje (např. cestovní výdaje), uplatňuje se reklamace doporučenou poštou nebo prostřednictvím jiného doručovatele na adresu některé provozovny prodávajícího. Kupující by měl vždy s ohledem na charakter a cenu reklamovaného výrobku a další okolnosti vážit způsob uplatnění reklamace (osobně nebo poštou), volbu provozovny i způsob dopravy tak, aby náklady na uplatnění reklamace byly vždy pouze účelně vynaložené. Kupující spolu s předložením reklamovaného výrobku doloží také platnost záruky (nejlépe nákupním dokladem nebo záručním listem), dále uvede podrobný popis závady a nárok z vad, který uplatňuje a své dostatečné kontaktní údaje. Reklamovanou věc předkládá kupující pokud možno kompletní a se spotřebitelským obalem. O uplatnění reklamace bude sepsán reklamační zápis, jeden stejnopis tohoto zápisu obdrží reklamující kupující. V případě reklamace prostřednictvím pošty či jiné přepravní služby zašle prodávající obratem kupujícímu potvrzení o přijetí reklamace, a to na poštovní adresu, ze které kupující reklamované výrobku odeslal (nesdělí-li kupující pro ten účel adresu jinou). V případě, že reklamace bude vyřízena ihned, bude zároveň reklamační řízení ukončeno způsobem uvedeným v článku 5. tohoto reklamačního řádu. Reklamace se uplatňuje nejpozději v poslední den záruční doby. Neuplatněním práva v záruční době toto právo zaniká. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy kupující po skončení opravy byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá. Prodávající vydá kupujícímu potvrzení o tom, kdy právo uplatnil, jakož i o provedení opravy a o délce jejího trvání.

5.

Lhůty a způsob vyřizování reklamace

 • Reklamace se vyřizují ve lhůtách odpovídajících složitosti uplatněné reklamace. Prodávající je povinen o reklamaci rozhodnout ihned a vadu bez zbytečného odkladu odstranit, je-li to možné. Ve složitých případech o reklamaci rozhodne do 3 pracovních dnů, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace však musí být reklamace vyřízena včetně odstranění vady, nedohodne-li se prodávající s kupujícím na delší lhůtě. Lhůta pro vyřízení reklamace počíná běžet až od doručení reklamovaného výrobku prodávajícímu. Při ukončení reklamačního řízení předá prodávající kupujícímu spolu s opraveným či vyměněným výrobkem (nebo vráceným výrobkem v případě zamítnutí reklamace) potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace, případně mu vrátí záruční list s vyznačením těchto skutečností. V případě, že výrobek byl k reklamaci zaslán poštou či jinou přepravní službou, zašle prodávající kupujícímu takové potvrzení a spolu s ním i opravený výrobek nebo nový výrobek bez vad poskytnutý výměnou za výrobek vadný (v případě, že byl kupujícím zaslán záruční list, vrátí mu jej prodávající s vyznačením těchto skutečností), a to na adresu, z níž kupující výrobek k reklamaci odeslal (nesdělí-li kupující pro ten účel adresu jinou); reklamace je vyřízena doručením kupujícímu. V případě, kdy na základě reklamace došlo k odstoupení od kupní smlouvy, vrátí prodávající zaplacenou kupní cenu kupujícímu obvykle vyplacením hotovosti v provozovně prodávajícího; pokud byla reklamace a odstoupení od smlouvy uplatněny poštou či jinou přepravní službou, vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu na bankovní účet sdělený pro ten účel kupujícím nebo mu kupní cenu vrátí jiným způsobem, na kterém se dohodnou. Obdobně se postupuje při vyřízení reklamace poskytnutím slevy z kupní ceny výrobku.

 • § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, a to na adresu sídla prodávajícího (Do Říčan 329, 190 11 Praha 9 - Běchovice)

 • V případě odstoupení od smlouvy dle obchodních podmínek vrátí prodávající kupní cenu (bez nákladů vynaložených na dodání zboží) kupujícímu nejpozději do třiceti (30) dnů od odstoupení, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím, nebo poštovní složenkou na adresu uvedenou kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit kupní cenu v hotovosti již při vracení zboží kupujícím.

 • Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno či opotřebeno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

  • • Vady zjevné - kupující u vady zjevné vrátí vadný materiál prodávajícímu
  • • Vady skryté - jedná se o vady o kterých nemohl kupující před zpracováním vědět
 • Nevztahuje se na závady, které byly způsobeny nedodržením ošetřovacích symbolů, neodborným nebo nešetrným zacházením, mechanickým poškozením nebo opotřebením.

 • Oprávněné reklamace řešíme výměnou materiálu nebo vrácením zaplacené kupní ceny

6.

Informace o možnosti mimosoudního řešení spotřebitelských sporů

 • Pokud by mezi zákazníkem a výrobcem a provozovatelem Ing. Lenka Krausová došlo ke spotřebitelskému sporu, je zákazník oprávněn řešit tento spor mimosoudně. Orgánem pro mimosoudní řešení sporu podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, je Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869. Veškeré informace k mimosoudnímu řešení sporů jsou uvedeny na internetových stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz. Zahájit alternativní řešení sporu je možné rovněž prostřednictvím on-line formuláře na stránkách https://webgate.ec.europa.eu/odr/.

7.

Závěrečná ustanovení

 • Reklamační řád je k dispozici v provozovně prodávajícího.

Copyright © KL Studio 2019